Modeling Spatio-temporal Neighbourhood for Personalized Point-of-interest Recommendation

Xiaolin Wang, Guohao Sun, Xiu Fang, Jian Yang, Shoujin Wang

Video #1 Length : 00:01:16
Video #2 Length : 00:05:05