AttExplainer: Explain Transformer via Attention by Reinforcement Learning

Runliang Niu, Zhepei Wei, Yan Wang, Qi Wang

Video #1 Length : 00:01:13
Video #2 Length : 00:11:55