Shielding Federated Learning: Robust Aggregation with Adaptive Client Selection

Wei Wan, Shengshan Hu, jianrong Lu, Leo Yu Zhang, Hai Jin, Yuanyuan He

Video #1 Length : 00:01:21
Video #2 Length : 00:11:30