Cluster Attack: Query-based Adversarial Attacks on Graph with Graph-Dependent Priors

Zhengyi Wang, Zhongkai Hao, Ziqiao Wang, Hang Su, Jun Zhu

Video #1 Length : 00:01:31
Video #2 Length : 00:10:01