Zero-Shot Logit Adjustment

Dubing Chen, Yuming Shen, Haofeng Zhang, Philip H.S. Torr

Video #1 Length : 00:00:59
Video #2 Length : 00:05:14