I²R-Net: Intra- and Inter-Human Relation Network for Multi-Person Pose Estimation

Yiwei Ding, Wenjin Deng, Yinglin Zheng, Pengfei Liu, Meihong Wang, Xuan Cheng, Jianmin Bao, Dong Chen, Ming Zeng

Video #1 Length : 00:01:18
Video #2 Length : 00:05:28