MNet: Rethinking 2D/3D Networks for Anisotropic Medical Image Segmentation

Zhangfu Dong, Yuting He, Xiaoming Qi, Yang Chen, Huazhong Shu, Jean-Louis Coatrieux, Guanyu Yang, Shuo Li

Video #1 Length : 00:01:29
Video #2 Length : 00:03:47