Lightweight Bimodal Network for Single-Image Super-Resolution via Symmetric CNN and Recursive Transformer

Guangwei Gao, Zhengxue Wang, Juncheng Li, Wenjie Li, Yi Yu, Tieyong Zeng

Video #1 Length : 00:01:30
Video #2 Length : 00:05:33