Region-Aware Temporal Inconsistency Learning for DeepFake Video Detection

Zhihao Gu, Taiping Yao, Yang Chen, Ran Yi, Shouhong Ding, Lizhuang Ma

Video #1 Length : 00:01:24
Video #2 Length : 00:04:39