Rethinking Image Aesthetics Assessment: Models, Datasets and Benchmarks

Shuai He, Yongchang Zhang, Rui Xie, Dongxiang Jiang, Anlong Ming

Video #1 Length : 00:01:25
Video #2 Length : 00:04:17