Semantic Compression Embedding for Generative Zero-Shot Learning

Ziming Hong, Shiming Chen, Guo-Sen Xie, Wenhan Yang, Jian Zhao, Yuanjie Shao, Qinmu Peng, Xinge You

Video #1 Length : 00:01:19
Video #2 Length : 00:05:19