AQT: Adversarial Query Transformers for Domain Adaptive Object Detection

Wei-Jie Huang, Yu-Lin Lu, Shih-Yao Lin, Yusheng Xie, Yen-Yu Lin

Video #1 Length : 00:01:25
Video #2 Length : 00:08:44