Attention-guided Contrastive Hashing for Long-tailed Image Retrieval

Xuan Kou, Chenghao Xu, Xu Yang, Cheng Deng

Video #1 Length : 00:01:27
Video #2 Length : 00:05:09