TCCNet: Temporally Consistent Context-Free Network for Semi-supervised Video Polyp Segmentation

Xiaotong Li, Jilan Xu, Yuejie Zhang, Rui Feng, Rui-Wei Zhao, Tao Zhang, Xuequan Lu, Shang Gao

Video #1 Length : 00:01:27
Video #2 Length : 00:09:06