PRNet: Point-Range Fusion Network for Real-Time LiDAR Semantic Segmentation

Xiaoyan Li, Gang Zhang, Tao Jiang, Xufen Cai, Zhenhua Wang

Video #1 Length : 00:01:28
Video #2 Length : 00:04:28