Dynamic Group Transformer: A General Vision Transformer Backbone with Dynamic Group Attention

Kai Liu, Tianyi Wu, Cong Liu, Guodong Guo

Video #1 Length : 00:01:21
Video #2 Length : 00:05:08