Copy Motion From One to Another: Fake Motion Video Generation

Zhenguang Liu, Sifan Wu, Chejian Xu, Xiang Wang, Lei Zhu, Shuang Wu, Fuli Feng

Video #1 Length : 00:01:30
Video #2 Length : 00:08:33