Deep Video Harmonization With Color Mapping Consistency

Xinyuan Lu, Shengyuan Huang, Li Niu, Wenyan Cong, Liqing Zhang

Video #1 Length : 00:01:05
Video #2 Length : 00:04:09