Long-Short Term Cross-Transformer in Compressed Domain for Few-Shot Video Classification

Wenyang Luo, Yufan Liu, Bing Li, Weiming Hu, Yanan Miao, Yangxi Li

Video #1 Length : 00:01:22
Video #2 Length : 00:05:48