Multilevel Hierarchical Network with Multiscale Sampling for Video Question Answering

Min Peng, Chongyang Wang, Yuan Gao, Yu Shi, Xiang-Dong Zhou

Video #1 Length : 00:01:25
Video #2 Length : 00:05:54