IDPT: Interconnected Dual Pyramid Transformer for Face Super-Resolution

Jingang Shi, Yusi Wang, Songlin Dong, Xiaopeng Hong, Zitong Yu, Fei Wang, Changxin Wang, Yihong Gong

Video #1 Length : 00:01:07
Video #2 Length : 00:05:21