Spatiality-guided Transformer for 3D Dense Captioning on Point Clouds

Heng Wang, Chaoyi Zhang, Jianhui Yu, Weidong Cai

Video #1 Length : 00:01:22
Video #2 Length : 00:05:34