Uncertainty-Guided Pixel Contrastive Learning for Semi-Supervised Medical Image Segmentation

Tao Wang, Jianglin Lu, Zhihui Lai, Jiajun Wen, Heng Kong

Video #1 Length : 00:01:23
Video #2 Length : 00:05:56