S2 Transformer for Image Captioning

Pengpeng Zeng, Haonan Zhang, Jingkuan Song, Lianli Gao

Video #1 Length : 00:01:28
Video #2 Length : 00:05:43