Learning to Generate Image Source-Agnostic Universal Adversarial Perturbations

Pu Zhao, Parikshit Ram, Songtao Lu, Yuguang Yao, Djallel Bouneffouf, Xue Lin, Sijia Liu

Video #1 Length : 00:01:24
Video #2 Length : 00:05:58