Optimal Anonymous Independent Reward Scheme Design

Mengjing Chen, Pingzhong Tang, Zihe Wang, Shenke Xiao, Xiwang Yang

Video #1 Length : 00:01:17
Video #2 Length : 00:04:54