Rainy WCity: A Real Rainfall Dataset with Diverse Conditions for Semantic Driving Scene Understanding

Xian Zhong, Shidong Tu, Xianzheng Ma, Kui Jiang, Wenxin Huang, Zheng Wang

Video #1 Length : 00:01:16
Video #2 Length : 00:04:34