HifiHead: One-Shot High Fidelity Neural Head Synthesis with 3D Control

Feida Zhu, Junwei Zhu, Wenqing Chu, Ying Tai, Zhifeng Xie, Xiaoming Huang, Chengjie Wang

Video #1 Length : 00:04:17
Video #2 Length : 00:04:54