A Strengthened Branch and Bound Algorithm for the Maximum Common (Connected) Subgraph Problem

Jianrong Zhou, Kun He, Jiongzhi Zheng, Chu-Min Li, Yanli Liu

Video #1 Length : 00:00:42
Video #2 Length : 00:03:53