Vertically Federated Graph Neural Network for Privacy-Preserving Node Classification

Chaochao Chen, Jun Zhou, Longfei Zheng, Huiwen Wu, Lingjuan Lyu, Jia Wu, Bingzhe Wu, Ziqi Liu, Li Wang, Xiaolin Zheng

Video #1 Length : 00:01:10
Video #2 Length : 00:05:41