When Transfer Learning Meets Cross-City Urban Flow Prediction: Spatio-Temporal Adaptation Matters

Ziquan Fang, Dongen Wu, Lu Pan, Lu Chen, Yunjun Gao

Video #1 Length : 00:01:29
Video #2 Length : 00:04:53