Modeling Precursors for Temporal Knowledge Graph Reasoning via Auto-encoder Structure

Yifu Gao, Linhui Feng, Zhigang Kan, Yi Han, Linbo Qiao, Dongsheng Li

Video #1 Length : 00:01:18
Video #2 Length : 00:05:53