Reconciling Cognitive Modeling with Knowledge Forgetting: A Continuous Time-aware Neural Network Approach

Haiping Ma, Jingyuan Wang, Hengshu Zhu, Xin Xia, Haifeng Zhang, Xingyi Zhang, Lei Zhang

Video #1 Length : 00:01:27
Video #2 Length : 00:05:51