Positive-Unlabeled Learning with Adversarial Data Augmentation for Knowledge Graph Completion

Zhenwei Tang, Shichao Pei, Zhao Zhang, Yongchun Zhu, Fuzhen Zhuang, Robert Hoehndorf, Xiangliang Zhang

Video #1 Length : 00:01:27
Video #2 Length : 00:05:04