FAITH: Few-Shot Graph Classification with Hierarchical Task Graphs

Song Wang, Yushun Dong, Xiao Huang, Chen Chen, Jundong Li

Video #1 Length : 00:01:16
Video #2 Length : 00:05:45