CERT: Continual Pre-training on Sketches for Library-oriented Code Generation

Daoguang Zan, Bei Chen, Dejian Yang, Zeqi Lin, Minsu Kim, Bei Guan, Yongji Wang, Weizhu Chen, Jian-Guang Lou

Video #1 Length : 00:01:29
Video #2 Length : 00:05:52