Enhancing Sequential Recommendation with Graph Contrastive Learning

Yixin Zhang, Yong Liu, Yonghui Xu, Hao Xiong, Chenyi Lei, Wei He, Lizhen Cui, Chunyan Miao

Video #1 Length : 00:01:27
Video #2 Length : 00:05:35