T-SMOTE: Temporal-oriented Synthetic Minority Oversampling Technique for Imbalanced Time Series Classification

Pu Zhao, Chuan Luo, Bo Qiao, Lu Wang, Saravan Rajmohan, Qingwei Lin, Dongmei Zhang

Video #1 Length : 00:01:25
Video #2 Length : 00:07:57