Human Parity on CommonsenseQA: Augmenting Self-Attention with External Attention

Yichong Xu, Chenguang Zhu, Shuohang Wang, Siqi Sun, Hao Cheng, Xiaodong Liu, Jianfeng Gao, Pengcheng He, Michael Zeng, Xuedong Huang

Video #1 Length : 00:01:36
Video #2 Length : 00:12:00