GL-RG: Global-Local Representation Granularity for Video Captioning

Liqi Yan, Qifan Wang, Yiming Cui, Fuli Feng, Xiaojun Quan, Xiangyu Zhang, Dongfang Liu

Video #1 Length : 00:01:21
Video #2 Length : 00:05:51