FedDUAP: Federated Learning with Dynamic Update and Adaptive Pruning Using Shared Data on the Server

Hong Zhang, Ji Liu, Juncheng Jia, Yang Zhou, Huaiyu Dai, Dejing Dou

Video #1 Length : 00:01:24
Video #2 Length : 00:05:36