Better Embedding and More Shots for Few-shot Learning

Ziqiu Chi, Zhe Wang, Mengping Yang, Wei Guo, Xinlei Xu

Video #1 Length : 00:01:23
Video #2 Length : 00:04:23