Function-words Adaptively Enhanced Attention Networks for Few-Shot Inverse Relation Classification

Chunliu Dou, Shaojuan Wu, Xiaowang Zhang, Zhiyong Feng, Kewen Wang

Video #1 Length : 00:01:24
Video #2 Length : 00:05:54