Thompson Sampling for Bandit Learning in Matching Markets

Fang Kong, Junming Yin, Shuai Li

Video #1 Length : 00:01:17
Video #2 Length : 00:05:08