Pruning-as-Search: Efficient Neural Architecture Search via Channel Pruning and Structural Reparameterization

Yanyu Li, Pu Zhao, Geng Yuan, Xue Lin, Yanzhi Wang, Xin Chen

Video #1 Length : 00:01:27
Video #2 Length : 00:05:52