JueWu-MC: Playing Minecraft with Sample-efficient Hierarchical Reinforcement Learning

Zichuan Lin, Junyou Li, Jianing Shi, Deheng Ye, Qiang Fu, Wei Yang

Video #1 Length : 00:01:17
Video #2 Length : 00:11:46