Declaration-based Prompt Tuning for Visual Question Answering

Yuhang Liu, Wei Wei, Daowan Peng, Feida Zhu

Video #1 Length : 00:01:31
Video #2 Length : 00:04:59