A Few Seconds Can Change Everything: Fast Decision-based Attacks against DNNs

Ningping Mou, Baolin Zheng, Qian Wang, Yunjie Ge, Binqing Guo

Video #1 Length : 00:01:19
Video #2 Length : 00:04:56