PAnDR: Fast Adaptation to New Environments from Offline Experiences via Decoupling Policy and Environment Representations

Tong Sang, Hongyao Tang, Yi Ma, Jianye Hao, Yan Zheng, Zhaopeng Meng, Boyan Li, Zhen Wang

Video #1 Length : 00:01:30
Video #2 Length : 00:05:41