RecipeRec: A Heterogeneous Graph Learning Model for Recipe Recommendation

Yijun Tian, Chuxu Zhang, Zhichun Guo, Chao Huang, Ronald Metoyer, Nitesh V. Chawla

Video #1 Length : 00:01:22
Video #2 Length : 00:04:42